Raison d'être

Chúng tôi nghĩ rằng việc chia sẻ thông tin và hiểu biết chuyên môn trên cơ sở miễn phí là tiêu chuẩn của cộng đồng nghề nghiệp. Kinh nghiệm của chúng tôi có thể thú vị và sâu sắc đối với các thành viên của cộng đồng chuyên gia sản phẩm, những người đã làm việc trên các thị trường mới nổi hoặc những người chỉ định đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ quan điểm của mình về nền kinh tế toàn cầu và các xu hướng khác nhau có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngành PE.0 views0 comments

Recent Posts

See All